Akcjonariusze

Hotele Grupy Budizol  S.A.

Z siedzibą:

Komunalna 8

87-800 Włocławek

KRS 0000176781

NIP: 6181831244

Kapitał zakładowy: 1.070.000,0 zł.

 

01.07.2020 r.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

zatwierdzenie sprawozdania za 2019 rok

 

Zarząd spółki HGB S.A. z siedzibą w Włocławku, Komunalna 8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Toruń, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176781 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 lipca  2020 roku, w Włocławku, w Kancelarii Notarialnej  przy ul. Kilińskiego 11A/4

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019;
3) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019;
4) udzielenia komplementariuszowi  Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2019 – 31.12.2019;

5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2019 – 31.12.2019;

………………………………………………………………………………………………..

  

10.09.2020 r.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Wybór biura maklerskiego jako podmiotu prowadzącego rejestr

akcjonariuszy HGB S.A.

 

Zarząd spółki HGB S.A. siedzibą w Włocławku, Komunalna 8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Toruń, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176781 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25.09.2020 roku, na godzinę 15.00, w Włocławku, w Kancelarii Notarialnej  przy ul. Kilińskiego 11A/4

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Podjęcie uchwały w przedmiocie: wyboru  Bank Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki Budizol Sp. z o.o. SKA

………………………………………………………………………………………………..

  

29.09.2020 r.

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY HGB S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, HGB S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki -wzywa wszystkich akcjonariuszy HGB S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Komunalna 8, 87-800 Włocławek, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Podmiot wybrany do  prowadzenia rejestru akcjonariuszy: Bank Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

………………………………………………………………………………………………..

 

13.10.2020 r.

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY HGB S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, HGB S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki -wzywa wszystkich akcjonariuszy HGB S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Komunalna 8, 87-800 Włocławek, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Podmiot wybrany do  prowadzenia rejestru akcjonariuszy: Bank Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

………………………………………………………………………………………………..

 

10.11.2020 r.

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY HGB S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, HGB S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki -wzywa wszystkich akcjonariuszy HGB S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Komunalna 8, 87-800 Włocławek, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Podmiot wybrany do  prowadzenia rejestru akcjonariuszy: Bank Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

………………………………………………………………………………………………..

24.11.2020 r.

V WEZWANIE AKCJONARIUSZY HGB S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, HGB S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki -wzywa wszystkich akcjonariuszy HGB S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Komunalna 8, 87-800 Włocławek, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Podmiot wybrany do  prowadzenia rejestru akcjonariuszy: Bank Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

………………………………………………………………………………………………..