Regulamin hotelowy Holiday Inn Bydgoszcz

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości. Regulamin jest dostępny w recepcji  oraz na stronie internetowej hotelu.

 

§1

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku pozostawienia rzeczy w pokoju po zakończonej dobie hotelowej, obsługa hotelu ma prawo komisyjnie spakować rzeczy Gościa i przenieść je do bagażowni.
 5. Kwota za przedłużenie pobytu wynosi odpowiednio: 50% ceny pokoju –wymeldowanie do godziny 15:00; 100% ceny pokoju – wymeldowanie po godzinie 15:00. Obowiązują ceny aktualne w dniu przedłużania rezerwacji.
 6. Korzystanie z parkingu podziemnego jest płatne według cennika. Parking jest monitorowany, ale nie strzeżony.
 7. W hotelu znajduje się monitoring wizyjny, który zapewnia bezpieczeństwo Gości i pracowników. Czas przetwarzania obrazu wynosi maksymalnie 30 dni.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową. W przypadku rezerwacji przedpłatowych, zastosowanie mają zasady rezerwacji ustalone podczas jej zakładania.
 9. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonywania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobierania depozytu gotówkowego w wysokości całości należności za pobyt oraz ewentualnych zamówień dodatkowych.

 

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie wcześniejszego zameldowania, późniejszego wymeldowania lub przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości z uwzględnieniem aktualnego obłożenia i ilości przyjazdów oraz wyjazdów.
 3. Możliwość wcześniejszego zameldowania, czyli przed godziną 15:00, może wiązać się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z dostępności wolnych i czystych pokoi oraz ewentualnego przygotowania pokoju dobę wcześniej.

 

§3

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa:
  1. który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu,
  2. którego stan psychofizyczny wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  3. który podczas poprzedniego pobytu nie uregulował należności wynikających z nabycia towarów i usług świadczonych przez Holiday Inn Bydgoszcz, a także z wyrządzenia ewentualnych szkód, usługi ponadstandardowego sprzątania oraz dodatkowej opłaty wynikającej ze złamania zakazu palenia na terenie obiektu.

 

§4

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń będących na wyposażeniu pokoju podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  5. sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 

§5

 1. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. budzenie o wskazanej wcześniej godzinie,
  3. przechowanie bagażu (chyba, że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa), hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
  4. przechowanie (w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

 

§6

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 – 852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§7

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza Regulamin Hotelu.

 

§8

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych: grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju, w tym urządzeń do gotowania. Zabronione jest palenie papierosów, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Zabronione jest podpalanie świec i kadzideł oraz innych przedmiotów, do których potrzeba użycia ognia.

 

§9

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą na wyraźne życzenie odesłane odpłatnie na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące zgodnie z polityką sieci IHG®, a następnie przekaże je na cele charytatywne, do użytku publicznego lub zostaną one zutylizowane.

 

§10

 1. Podanie numeru karty kredytowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
  na obciążenie jej przez Holiday Inn Bydgoszcz kwotą wynikającą z nabycia towarów i usług świadczonych przez Holiday Inn Bydgoszcz, a także na pokrycie ewentualnych szkód, usługi ponadstandardowego sprzątania oraz dodatkowej opłaty wynikającej ze złamania zakazu palenia na terenie obiektu.
 2. Wykaz dodatkowych opłat:
  1. złamanie zakazu palenia – 400 PLN,
  2. usługa ponadstandardowego sprzątania – 200 PLN,
  3. opłaty za zniszczenia są zależne od poziomu zniszczeń,
  4. opłata za zgubiony numerek w szatni – 10 PLN,
  5. opłata za niezwrócenie wypożyczonego wyposażenia dodatkowego
   z recepcji – według cennika dostępnego w recepcji.

 

 

                                                                                                                         Dyrekcja Hotelu

Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu!

 

 

The Hotel Management will greatly appreciate your cooperation on respecting the hotel statute, which serves the purpose of peaceful and safe stay of our Guests. The statute is accessible at the Front Desk and on the hotel’s website.

 

§1

 1. The hotel room is rented for hotel days.
 2. If the Guest has failed to state the length of the stay beforehand, it will be assumed that the room has been rented for one hotel day.
 3. The hotel day starts at 3:00 pm at the arrival day and ends at 12:00 pm the following day.
 4. Staying in the room or leaving any items in the room after 12:00 pm on the day of the planned check-out, without agreeing that with the Front Office, will be treated as an extension of the stay. If the items are left in the room after the end of the hotel day, the hotel staff is entitled to pack the Guest’s items in the presence of a commission and store them in luggage room.
 5. The amount for the extension of the stay is 50% of the room rate – check-out till 3:00 pm – and 100% of the rooms rate – check-out after 3:00 pm. The current prices are valid on the day of the extension of the stay.
 6. The use of the underground car park shall be paid according to the price list. The underground car park is monitored, but not guarded.
 7. The hotel has video surveillance in order to ensure the safety of the Guests and hotel’s staff. The maximum surveillance data processing time is 30 days.
 8. In case of cancellation of the reservation by the Guest during the stay, the hotel will not refund the fee for the hotel day, which already started. In the case of pre-paid reservations, the reservation rules set during its creation apply.
 9. The hotel reserves the right to pre-authorise the credit card upon check-in or collect a security cash deposit in the amount corresponding to the amount due for the Guest’s entire stay and any additional orders.

 

§2

 1. The request of the extension of the stay beyond the period indicated in the reservation should be submitted by the Guest at the latest by 10:00 am on the day, on which the Guest is expected to leave the hotel, as determined in the reservation.
 2. The hotel may take the Guest’s request of an early check-in, late check-out or extending the stay into account depending on the currentoccupancy of the hotel and the amount of arrivals and departures.
 3. The possibility of early check-in, i.e. before 15:00, may involve additional costs resulting from the availability of free and clean rooms and possible preparing of the room a day earlier.

 

 • 3
 1. The hotel Guest should not pass the hotel room to others, even if the stay, for which he has paid the fee, still lasts.
 2. People, who have not checked-in at the hotel are allowed to visit the Guest in the hotel room between 7:00 am and 10:00 pm. After 10:00 pm it is compulsory to report anyone, beyond the Guest, who is staying in the hotel room.
 3. The hotel may refuse to provide a services to the Guest:
  1. who, during the previous stay, committed a gross breach of the hotel regulations or did any damage to the hotel’s property or property of the third parties, or damage to a person, including damage to a hotel employee or any other person staying at the hotel, or had in a different way disrupted the peaceful stay of the Guests, or functioning of the hotel.
  2. whose psychophysical condition indicates that he is under influence of alcohol or intoxicating substances.
  3. who, during the previous stay, did not paid the receivables following purchasing the goods and services provided by Holiday Inn Bydgoszcz, as well as possible damages, additional cleaning services and fee for breaking smoking ban.

 

§4

 1. The hotel provides services in accordance with its category and standard. The Guest should report any objections to the quality of the services to the hotel’s Front Office without undue delay, in order for the hotel’s staff to act promptly.
 2. It is hotel’s responsibility to provide:
  1. conditions of complete, comfortable and undisturbed leisure of the Guest,
  2. safety of the stay, including confidentiality of Guest’s personal information,
  3. professional and courteous service, regarding all services provided in the hotel,
  4. cleaning service and performing the necessary repairment of the appliances, which are on room’s equipment, during the Guest’s absence, and in his presence only if the Guest requests that,
  5. technically functional hotel room; in case of the malfunctions that cannot be repaired, the hotel will make every effort, in compliance with possible solutions, to change the room or in other way moderate the inconvenience.

 

§5

 1. At the Guest’s request, the hotel provides the following services free of charge:
  1. the provision of information related to the stay and travel,
  2. waking up at a given time,
  3. luggagestorage (unless it is prohibited by effective laws). The Hotel may refuse to storage the Guest’s luggage at other period of time than the current stay of the Guest at the hotel, as well as items without characteristics of personal luggage,
  4. storage (during the Guest’s stay at the hotel) of money, securities and valuables, in particular valuables and objects of scientific or artistic value. The hotel does not provide a storage services, if effective laws prohibits it. The hotel may refuse to accept such items only if they endanger safety, as well as, if they are too valuable in proportion to the size or standard of the hotel, or if they are taking too much space.

 

§6

 1. The hotel shall be liable for loss or damage to items brought by the people take advantage of its services to the extent determined in the provisions of the civil code (article of the civil code: 846-852).
 2. The aggrieved person should inform the hotel’s Front Desk about a loss immediately after affirming its occurrence.

 

§7

 1. The quiet hours are in force at the hotel between 10:00 pm and 7:00 am the following day.
 2. Behaviour of Guests or people using the hotel’s services should not disturb the other Guest’s peaceful stay. The hotel may, with immediate effect, refuse to continue providing the services to a person, who violates the hotel regulations.

 

§8

 1. Each time the Guest leaves the room for safety reasons he should check whether the door has been locked.
 2. The Guest takes full liability for any damage done to or destruction of the elements of equipment or hotel’s technical devices caused due to their fault, or the fault of people accompanying him or staying at the hotel’s premises with the Guest’s consent.
 3. Due to fire protection, it is forbidden to use in the rooms and other places in the hotel immersion heaters, electrical irons and other similar electrical devices, which are not part of the hotel room equipment, including cooking appliances. Smoking tobacco, tobacco products and e-cigarettes is strictly forbidden at the hotel. Candles, incense sticks and other objects requiring fire are prohibited.

 

§9

 1. Personal items left by the Guest, who is leaving, in the hotel room will be – at the Guest’s request – sent back to the address indicated by the Guests and at his expense. In case of the absence of such order, the hotel will keep these items for 3 months in accordance with the policies of the IHG® and afterwards donate them for charitable purposes, for the public use or for reprocessing.

 

§10

 1. Providing credit card number will be considered as a consent for Holiday Inn Bydgoszcz to charge it with the amount for purchased goods and services provided by Holiday Inn Bydgoszcz, as well as to cover any damages, an additional cleaning services and an additional fee following the violation of the smoking ban at the hotel’s space.
 2. List of additional fees:
  a. violation of the smoking ban – 400 PLN,
  b. additional cleaning services – 200 PLN,
  c. damage fees are based on the level of damage,
  d. fee for lost number in the locker room – 10 PLN,
  e. fee for not returning the rented additional equipment from the Front Desk – according to the price list available at the Front Desk.

 

 

                                                                                                                Hotel Management

We wish you a most enjoyable stay in our hotel!